researchLatvia
zinātnes nozares
dabaszinātnes
Ceļā uz jaunām robežām
Paragraphs

Ceļā uz jaunām robežām

Zinātniskā izcilība dabaszinātnēs arvien vairāk veicina kopīgu ES mērķu sasniegšanu, nostiprinot vadošo lomu rūpniecībā un veidojot inovatīvu ekonomiku. Tāpat rūpniecībā un pētniecībā pastāvīgi ir nepieciešamas ierīces jaunu atklājumu veikšanai un jaunu dabaszinātnēs balstītu produktu radīšanai. Lai kāds būtu pētnieku veiktais uzdevums, tas parasti veicina ciešāku nozares integrāciju. Fizika un matemātika rod izpausmes ķīmijā un bioloģijā, un mazākā iespējamā mēroga atklājumi veicina gan visuma, gan zemes dzīļu izpēti.
Viena no aktīvākajām trajektorijām dabaszinātņu jomā Latvijā ir materiālzinātnes attīstība. No jaunu nanomateriālu, piemēram, nanokeramikas un polimēru nanokompozītu, izgudrošanas un testēšanas līdz jaunu sensoru izstrādei vai jauniem 3D drukāšanas pielietojumiem medicīnā. Materiālzinātne pulcē dažādu jomu vietējos pētniekus, piemēram, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas insitūta (LU CFI) fiziķus, Latvijas Organiskās sintēzes institūta (LOSI) vadošos ķīmiķus, Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) inženierus un Rīgas Stradiņa univeristātes (RSU) medicīnas pētniekus. Ar viņu kopīgajiem pūliņiem ir nostiprināta Latvijas pētniecības loma gan ES pētniecības tīklu kontekstā, gan globālajās vērtību ķēdēs.
Lai veicinātu rūpniecisko sadarbību un inovācijas, nodrošinot uzņēmējdarbībai labvēlīgu zinātnisko kompetenci, tiek izstrādātas efektīvas platformas, piemēram, LU CFI veidotā mājaslapa materize.com. Šajā platformā 200 pētnieku zināšanas tiek pārveidotas sabiedrībai un biznesa videi viegli saprotamos procesos un valodā. Uzņēmumiem un citām ieinteresētajām pusēm platforma materize.com sniedz piekļuvi nanomateriāliem un nanokeramikai, plānkārtiņām un pārklājumiem, šķiedru optikas komponentiem, pusvadītājiem un citiem elektronikai paredzētiem materiāliem.
Bažas par klimata pārmaiņām un ģeopolitisko drošību sastopas ar enerģētiku saistītās pētniecības misijās, kuras Latvijā īsteno vairākas zinātniskās struktūras. Dažādi centieni ir vērsti uz jaunu enerģijas uzglabāšanas un patēriņa samazināšanas veidu un materiālu meklējumiem (piemēram, RTU), no vienas puses, un jauniem ilgtspējīgas enerģijas avotiem, no otras puses.
Latvijas pētnieki palīdz arī Eiropas Kosmosa aģentūras misijās. Līdz 2019. gadam ir atbalstīti un īstenoti jau vairāk nekā 30 ar kosmosu saistīti projekti tādās universitātēs kā Ventspils Augstskola un RTU, neatkarīgos pētniecības institūtos, kā arī vairāku uzņēmumu pētniecības un izstrādes nodaļās. Izcilība zināšanu radīšanā ātri atrod savu pielietojumu arī šajā jomā. Kā nesenu piemēru var minēt vietējo jaunuzņēmumu TimeTag.Space, kas, izmantojot Elektronikas un datorzinātņu institūtā izveidotu tehnoloģiju, nupat triumfēja pasaules lielākajā kosmosa tehnoloģiju konferencē "Satellite 2019".
Bez zinātniskās pētniecības vairāki vietējie uzņēmumi ražo pētniecībai nepieciešamās augstas kvalitātes laboratorijas ierīces un ražošanas sistēmas, piemēram, laboratoriju un rūpnieciska mēroga bioreaktoru ražotāji Biotehniskais centrs (BTC) vai laboratorijas pētniecības iekārtu ražotājs Biosan. Pārstāvot jaunu rūpnieciskās sadarbības mērogu, Rīgā atrodas sekvencēšanas iekārtu giganta Baltic Group International (BGI) Eiropas filiāle.